Реклама на сайте / Saytda reklam
Реклама на сайте / Saytda reklam


Сайт бесплатных объявлений SOM.AZ предлагает рекламодателям целый ряд рекламных возможностей. Помимо стандартной баннерной рекламы (вертикальной справа и горизонтальной вверху и внизу страницы) мы предлагаем продвижение объявлений на фейсбуке (19 тысяч пользователей), создание отдельного магазина товаров, бегущие текстовые объявления, поп-апы и т.п.

***

SOM.AZ pulsuz elanlarının saytı elan verənlərə bir sıra reklam imkanı təklif edir. Standart banner reklamından (şaquli sağda və üfüqi səhifənin yuxarıslnda və aşağısında) başqa biz feysbukda (19 min istifadəçi) elanların irəliləyişini təklif edirik, mallarınız üçün ayrıca mağaza yaradılması, qaçan mətn elanları, pop-aplar və s. 

SOM.AZ © 2009